PRZYGOTOWANIE DO ZAWIERZENIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

Według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort urodził się we Francji. Napisał – trwający 33 dni – program przygotowania się do zawierzenia się Matce Bożej.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata (szatan stara się oderwać nas od czynienia dobra i dążenia do królestwa Bożego), aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i dzięki temu zbliżyć się do Niego. W czasie tych 12 dni ćwiczenia duchowe polegają na kształtowaniu w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, prawdomówności.

Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 okresy, z których każdy trwa 7 dni. W czasie pierwszego z tych tygodni poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, w tym swoje wady, grzechy, słabości oraz cnoty. Ma to służyć przygotowaniu się do spowiedzi generalnej. W tym okresie ćwiczeń duchowych należy wzbudzać w sobie akt żalu za grzechy oraz rezygnacji ze swojej woli, która może być niezgodna z oczekiwaniami Maryi. Drugi tydzień jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. W ćwiczeniach duchowych należy starać się naśladować cnoty Matki Bożej oraz odmawiać akt strzelisty św. Ludwika „Ja poświęcam się Tobie cały, o Maryjo, chcę być Twoją własnością“. Trzeci tydzień, to poznawanie Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. Ćwiczenia duchowe polegają teraz na praktykowaniu aktów miłości Boga i bliźniego, na staraniu się o radosne znoszenie cierpień i na proszeniu Boga o łaskę wybaczenia każdej doznanej krzywdy.

Codzienne czytania duchowe wiążą się z modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów Pisma Świętego oraz Naśladowania Chrystusa Tomasza a Kempis lub Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi czy innych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Prócz tego wskazane jest wierne odmawianie modlitw, codzienny rachunek sumienia (czy zadbaliśmy o ćwiczenie się w jednej z cnót), uczestniczenie (w miarę możliwości) we Mszy św. i przyjęcie Komunii Świętej oraz codzienne rozmyślanie (wskazanie codziennego rozmyślania jest konieczne podczas odmawiania zawierzenia – ma ono trwać od 10 do 30 minut).

Po 33 dniach przygotowania następuje dzień 34 – dzień poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Dzień ten powinien przypadać w jedno z głównych świąt Maryjnych, tj. 2 lutego, 25 marca, 31 maja, 15 sierpnia, 8 grudnia lub 28 kwietnia – we wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Pierwszy dzień przygotowania (trwającego 33 dni) powinien więc przypadać odpowiednio: 31 grudnia, 20 lutego, 28 kwietnia, 13 lipca, 5 listopada bądź 26 marca. Według św. Ludwika de Monfort przed dniem zawierzenia warto odbyć spowiedź generalną i przyjąć – w intencji tego zawierzenia – Komunię Świętą. Przed odmówieniem aktu poświęcenia się wskazane jest odmówienie modlitwy Witaj Gwiazdo Morza. Wskazane są także 3 dniowe rekolekcje poprzedzające zawierzenie.

Zawierzenie można złożyć w dwojaki sposób:

Prywatnie – podczas Eucharystii, a konkretnie po przyjęciu Komunii Świętej, z radością w sercu odmówić akt zawierzenia. Jeśli uczestnictwo w tym dniu we Mszy Świętej nie jest możliwe, należy pomodlić się w kościele lub w kaplicy, a następnie odmówić akt zawierzenia.

Uroczyście – w obecności kapłana: jeśli akt zawierzenia się składa jedna osoba, kapłan zezwala jej odmówić akt na głos, po przyjęciu Komunii Świętej; jeśli jest więcej osób, to po Komunii Świętej każda z osób pojedynczo podchodzi do ołtarza i odmawia akt zawierzenia, a następnie wszystkie podpisują go na ołtarzu.

Więcej informacji na stronie www.filomena.org.pl, w zakładce: Zawierzenie Jezusowi, lub na kanale www.youtube.pl wpisując w wyszukiwarce: Przygotowanie do zawierzenia się Jezusowi przez Maryję. Na tejże stronie są dostępne pliki w formie audio do wysłuchania, zawierające wszystkie potrzebne modlitwy i rozważanie na dany dzień. Wersja papierowa będzie przygotowywana na poszczególne dni i dostępna w zakrystii. Wspólnie rozpoczniemy przygotowanie w kościele w niedzielę 5 listopada po różańcu za zmarłych zalecanych. W ciągu tygodnia każdy będzie się przygotowywał indywidualnie.